Dla osób fizycznych

Dla osób fizycznych

Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje swoim zakresem udzielanie porad prawnych, sporządzania opinii, pism, wezwań w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą poniżej.

Prawo umów

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie, negocjacja i opiniowanie umowy,
 • doradztwo w trakcie wykonywania umów cywilnoprawnych,
 • weryfikacja i dochodzenie roszczeń powstałych na etapie realizacji umów.

Windykacja

 • reprezentacja w sporach o zapłatę,
 • dochodzenie należnych kar umownych,

 • dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu polisolokat.

Antywindykacja

 • reprezentacja dłużników w sporach sądowych z funduszami sekurytyzacyjnymi , bankami i parabankami,
 • negocjacje ugodowe z wierzycielami,

 • usuwanie wpisów w BIG,

 • roszczenia związane z niesłusznym wpisaniem do BIG,

 • kredyty frankowe,

 • upadłość konsumencka,
 • skargi na czynności komornika.

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń,
 • ochrona dóbr osobistych,

 • roszczenia z umów cywilnoprawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,

 • prawo konsumenckie – spory na tle reklamacji, gwarancji, rękojmi,

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego,

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,

 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi, w tym sporządzenie projektów wniosków egzekucyjnych.

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,

 • sprawy o zachowek,

 • sprawy o ustalenie ważności testamentu,

 • sprawy o niegodność dziedziczenia,

 • sprawy o doradztwo prawne w kwestiach spadkowych.

Prawo nieruchomości

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości w dobrej i złej wierze,
 • sprawy o uwłaszczenie nieruchomości,

 • doradztwo w zakresie prawa nieruchomości,

 • pomoc przy zakupie nieruchomości, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości,

 • negocjacje w sprawach dotyczących nieruchomości,

 • reprezentacja w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym między innymi: zasiedzenia, przywrócenia posiadania, zniesienia współwłasności, sprawy własnościowe, służebności, użytkowanie wieczyste, eksmisje, uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Jesteś zainteresowany współpracą

Skontaktuj się z nami. Nasz zespół specjalistów jest gotów podjąć się spraw, przy których inni rozkładają ręce.

Prawo rodzinne

 • roszczenia alimentacyjne (w tym reprezentacja przed organami egzekucyjnymi),
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,

 • uregulowanie kontaktów małoletniego z rodzicami,

 • rozwody i separacje,

 • podział majątku wspólnego małżonków,

 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka,

 • ustanowienie kuratora,

 • ustalenie pochodzenia dziecka.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • spory pracownicze, w tym sprawy o mobbing, o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ustalenie stosunku pracy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób pracowniczych,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Pomoc osobom poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń związanych z:

 • wypadkami komunikacyjnymi,
 • błędów w sztuce lekarskiej,

 • z tytułu usług turystycznych i umów ubezpieczeniowych,

 • odzyskiwanie należności z tzw. polisolokat,

 • szkód górniczych,

 • z czynów niedozwolonych,

 • najmem pojazdu zastępczego.

Powyższe dotyczy spraw nowych, bieżących – gdy postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem nie zostało jeszcze zakończone, jak i zakończonych już decyzją zakładu ubezpieczeń – w szczególności, gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone, albo ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania.

Jak możemy Ci pomóc?

Formularz kontaktowy

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Sądowego Paulina Drab-Młynarczyk z siedzibą: Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP 954-28-07-086 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem. W przypadku wyrażenia przedmiotowej zgody:

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
 • w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.