Mediacje

Mediacje

Mediacje

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Zasady mediacji

  • Dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron;

  • Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Nasi mediatorzy wolni są od przesądów, uprzedzeń, nie faworyzują któregokolwiek z uczestników sporu;

  • Poufność – mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji;

  • Neutralność – nasi mediatorzy nie narzucają stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony a jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu.

Prowadzimy MEDIACJE w sprawach:

Jesteś zainteresowany współpracą

Skontaktuj się z nami. Nasz zespół specjalistów jest gotów podjąć się spraw, przy których inni rozkładają ręce.